Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,
ředitelka: Bc. Monika Petrášová
tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Naše žákovská ústavaI. My žáci Základní a Mateřské školy v Bystřici pod Lopeníkem jsem si vědomi toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou, že:

- Jejich chování nesmí ohrožovat jiné

-  Nemohou ničit výsledky práce druhých

 - Úcta k druhému je samozřejmostí

  - Chtějí získat ve škole co nejvíce vědomostí a dovedností

  - Budou šířit dobré jméno školy

  - Nebudou ohrožovat své zdraví  ani ostatních jedinců

   - Budou dodržovat všechna pravidla o chování

II. Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy. 

III. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu

       /dále ŽP/, který bude svoláván zpravidla 1 x čtvrtletně, počet schůzek však není ome-

       zen. Touto cestou  mohou členové  svými dotazy a připomínkami ovlivnit chod školy a

       pracovní prostředí.

IV:  Členové ŽP jsou voleni ve třídách, na volbách se podílejí všichni  žáci tajnou volbou.

        Nejmenší počet členů ŽP je 3.

        Kdo získá nejvíce hlasů, ten je ve třídě zvolen do ŽP. Mluvčí tříd složí slib, který zní: 

         „Slibuji, že budu zachovávat žákovskou ústavu. Slibuji, že svůj úkol v žákovském

          parlamentu budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

V.     Jednání ŽP je veřejné, může se ho účastnit i kterýkoliv žák i zaměstnanec školy.

       Tito hosté však nemají právo hlasovat. 

VI:   Žákovský parlament si na svém zasedání zvolí mluvčího, zapisovatele a tiskového

         důvěrníka, který bude informace z jednání ŽP vkládat na webové stránky školy.  

         ŽP má právo kdykoli přijít za vedením školy. Volební období je jeden školní rok.

VII.   Kterýkoliv člen ŽP může být odvolán, jestliže jsou pro to důvody. V případě odvolání    

         člena  proběhne doplňková volba na volné místo.

VIII. Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení  v ŽP.


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one